Medlemsinformation

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Som medlem i Bostadsrättsföreningen är du gemensam ägare av föreningens tillgångar. Du har dels ansvar för din egen lägenhet, och vi delar dessutom alla ansvaret för fastigheten i sin helhet – både husen och utomhusmiljön. Du har rätt till insyn i föreningens ekonomi och i förvaltningen av den gemensamma egendomen.
Den månadsavgift du betalar till föreningen ska täcka omkostnader för fastighetens skötsel och går även till att betala av räntorna på de lån som bekostade byggandet. Bostadsrättsföreningen drivs inte i vinstsyfte, men en viss summa avsätts varje år till en kassa för framtida utgifter i samband med att fastigheten blir äldre och för att vi ska ha en buffert i budgeten för oförutsedda omkostnader, t ex räntehöjning.
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till uppgift att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta lägenheterna. Så länge du betalar dina avgifter och sköter om din lägenhet har du ett mycket starkt besittningsskydd. Du har rätt att göra vissa ändringar på din lägenhet, men avsevärda förändringar kräver godkännande från styrelsen. Förändringar av VVS, el- ventilationssystem och bärande väggar måste alltid först medges av styrelsen innan de får genomföras.

FÖRSÄKRING

Föreningen har ett gemensamt bostadsrättstillägg via föreningens försäkringsbolag. Det betyder att bostadsrättsinnhavare endast behöver teckna hemförsäkring utan bostadsrättstillägg.

MÅNADSAVGIFT

Som boende i vår bostadsförening är Du också antagen som medlem i en förening. Stadgarna innehåller 44 § och omfattar åtta sidor. Stadgarna är registrerade hos Boverket. Därmed har Du vissa rättigheter att åtnjuta men också skyldigheter att följa. Den viktigaste men också mest självklara skyldigheten är att betala månadsavgiften i förskott.
Om Du dröjer med att betala månadsavgiften (”hyran”) mer än en vecka är föreningen berättigad att säga upp Dig till avflyttning.
Vår rutin vid ev. försening är sådan att någon ur styrelsen då besöker Dig och påminner om denna sak. Det är en helt ”frivillig service” från styrelsen sida. Om månadsavgiften trots detta fortfarande är obetald den 20:e (dvs. tre veckor in i månaden) begär vi omedelbart inkasso.
Det blir obehag för båda parter, merarbete för styrelsen men även merkostnader för Dig om minst 300 kr och merkostnad för Din förening, dvs. Dina grannar.
Skaffa gärna autogiro som ser till att betalningen alltid sker i tid.

ANDRAHANDSUTHYRNING

De som önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand måste först lämna in en skriftlig ansökan om detta till styrelsen och invänta beslut ( Styrelsen behöver komplett personinformation om de som önskar hyra er lägenhet i andra hand) . Det brukar kunna skötas snabbt och effektivt men styrelsen kommer av princip inte att bevilja ansökningar som kommer in i efterhand. För arbete med bl.a. administration av andrahandsupplåtelse som varar under ett år kommer en avgift om 10%  av  gällande prisbasbelopp
 (44 300 kr för 2016) att debiteras lägenhetsinnehavaren.  För andrahandsupplåtelse under kortare tid kommer avgift att tas ut med proportionellt belopp. (t.ex. 5% av gällande prisbasbelopp vid andrahandsuthyrning under ett halvår)

FÖRSÄLJNING

Du har rätt att sälja din lägenhet när du vill, men styrelsen måste godkänna köparen som medlem och har rätt att begära in kreditupplysning. Köpet blir definitivt först då köparen antagits som medlem i föreningen.

UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP

Bostadsrättsföreningen har enligt bostadsrättslagen och föreningsstadgarna rätt att säga upp en medlem i vissa fall:
  • Om insatsen inte betalas inom två veckor efter uppmaning från föreningen
  • Om bostadsrättshavaren dröjer med att betala månadsavgiften mer än två dagar efter förfallodagen. Bostadsrätten kan återvinnas genom att betala inom 12 dagar därefter.
  • Om bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd
  • Om lägenheten använts till något annat än bostad, eller om den används för brottslig verksamhet
  • Om lägenheten vanvårdas, eller om föreningen inte får tillträde när t ex reparationer behövs utföras

En medlem som inte uppfyller sina förpliktelser gentemot föreningen har förverkat sin rätt till bostadsrätten. Det betyder att styrelsen har rätt att driva igenom en försäljning av lägenheten.